Door je in te schrijven bij Master Marketeer (een handelsnaam van Whisq) ga je akkoord met deze algemene voorwaarden:

1. Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens Master Marketeer voor een  Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Master Marketeer die van toepassing zijn op het Aanbod.

Dienst: de dienst(en) waarbij de Klant, al dan niet tegen betaling, gebruik maakt van cursus materiaal en coaching.

Gebruikskosten: alle vergoedingen die de Klant verschuldigd is, voortvloeiend uit (het gebruik van de  Dienst)

Klant: de natuurlijke persoon, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, met wie Master Marketeer de Overeenkomst sluit;

Klantenservice: de klantenservice van Master Marketeer, te bereiken via support@mastermarketeer.nl

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Master Marketeer en de Klant op grond waarvan Master Marketeer de Dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke

vergoedingen met betrekking tot de Dienst, op te vragen bij de Klantenservice of in te zien op de Website;

Master Marketeer: Master Marketeer is een handelsnaam van Whisq, Watertorenweg 407, 3063 HD Rotterdam, Nederland.

Website: Master Marketeer’s internetsite www.mastermarketeer.nl.

 

2. Algemene bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en de (levering en het gebruik van) de Dienst, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2 Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van Master Marketeer, prevaleren de schriftelijke.

2.3 De Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door Master Marketeer eenzijdig worden gewijzigd. Voor de Klant negatieve wijzigingen zullen tenminste 4 weken vooraf individueel bekend worden gemaakt. Het actuele Tarievenoverzicht is beschikbaar bij de Klantenservice en op de Website.

2.4 Indien de Klant aan Master Marketeer gegevens opgeeft, in welke vorm dan ook, staat de Klant in voor de juistheid van deze gegevens. Master Marketeer is niet gehouden de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.

2.5 De Klant kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Master Marketeer zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

2.6 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Ieder Aanbod van Master Marketeer, in welke vorm dan ook, is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra Klant zich heeft aangemeld op de website

3.3 Master Marketeer kan een risico-onderzoek uit (laten) voeren, zoals een kredietwaardigheidsonderzoek of zich hierover laten informeren door derden. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die Master Marketeer in redelijkheid niet wil aanvaarden, kan Master Marketeer beperkingen en/of verdere verplichtingen aan het gebruik van de Dienst stellen, of naar keuze van Master Marketeer de Overeenkomst niet aangaan of beëindigen. In dit laatste geval is de Klant aansprakelijk voor de Gebruikskosten tot het moment van afsluiting. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Master Marketeer opgave van de reden(en) doen. In het kader van een risico-onderzoek kunnen Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

4. Betalingsmogelijkheden

In 1 keer.

Als je de cursus in 1 keer afrekent voor een afgesproken periode, dan krijg je de meest voordelige prijs. Je kan de cursus in 1 keer afrekenen met Ideal in de winkelwagen via de Sharepay of Paypro betaalknop. De Sharepay of Paypro betaalknop maakt volledig deel uit van de website van Master Marketeer.

In abonnementsvorm / maandelijkse betalingen.

Als je een termijnbetaling afsluit voor een Master Marketeer cursus, met een eventueel vooraf bepaalde minimale contractsduur, dan zullen de maandelijkse verschuldigde kosten door Sharepay of Paypro maandelijks geïncasseerd worden. De eerste betaling zal zelf uitgevoerd moeten worden via het betaalformulier van Sharepay of Paypro wat op de website van Master Marketeer bij het afrekenen getoond wordt. Bij het uitvoeren van de eerste betaling en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, geef je jouw akkoord om voor het door jouw gekozen abonnement met een minimale contractsduur het minimaal aantal verplichte termijnen te laten incasseren door Sharepay of Paypro.

 

5. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal blijven te allen tijde bij Master Marketeer. Gebruik van cursusmateriaal anders dan voor jouw eigen gebruik is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Op overtreding van deze voorwaarde volgt aangifte bij de politie en een direct opeisbare boete van €25.000,- voor geleden schade en inkomsten derving van Master Marketeer.

 

6. Garantie

Er wordt geen garantie gegeven op te behalen resultaten aangezien dit van te veel factoren afhankelijk is welke buiten de macht van Master Marketeer ligt. Als er een overeenkomst is aangegaan voor een coachingtraject, zal Master Marketeer deze de volledige afgesproken periode uitdienen en de klant zo goed mogelijk helpen en ondersteunen om de beste resultaten te behalen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het terugbetalen van het aankoopbedrag na de 14 dagen garantieperiode.